НАРД

Национален алианс за работа с доброволциНАРД

Кратко представяне

Фондация “Национален алианс за работа с доброволци”(НАРД) е учредена в гр. Пловдив през май 2000 г. като организация в обществена полза. Мисията на НАРД е да възроди доброволческите традиции в България и да промени нагласите на обществото към доброволния труд чрез организиране на различни инициативи, въвличащи максимален брой хора от обществото и популяризиращи ценностите на доброволчеството.

Към януари 2012 г. в 7 региона на страната функционират 35 Центъра за работа с доброволци като част от мрежата на НАРД.

Стратегически цели на НАРД:

 • да популяризира доброволчеството като форма на гражданско участие;
  • да партнира на местните власти в реализиране на местната социална и младежка политика;
  • да съдейства за законодателно уреждане на условията и формите за полагане на доброволен труд в България;
  • да развива социални услуги за превенция и реинтеграция за деца в риск и за подкрепа на техните семейства;
  • да развива екипи за предоставяне на социални услуги с европейско качество и стандарти;
  • да повишава обществената информираност и чувствителност по проблеми на изоставянето и институционализацията;
  • да създава модели за подкрепа на местни общински центрове за социални услуги за деца и семейства.

Прочети повече за НАРД

In Brief

National Alliance for Volunteer Action (NAVA) Foundation was established in Plovdiv in May 2000 as an organization for public benefit. The mission of NAVA is to revive the tradition of volunteerism in Bulgaria and to improve the public’s perception of volunteerism through organizing various initiatives, which include a large number of people from society, and promoting the values of volunteerism.

Up to January 2012 in Bulgaria exist 35 Centers for Volunteer Action (CVA) as part of NAVA’s network.

NAVA’s Strategic Goals are:

 • to popularize volunteerism as a form of citizenship;
  • to partner with local authorities in the implementation of local social and youth policy;
  • to contribute to the regulation of the conditions and modalities for volunteerism in Bulgaria;
  • to develop social services and prevention programs for children at risk, reintegrating them into society, and providing support for their parents;
  • to develop our team so as to provide social services in line with European quality and standards;
  • to increase awareness and sensitivity toward problems relating to abandonment and institutionalization;
  • to create models for supporting local community centers which provide social services for children and families.

Read more about NARD