Inter campus

Inter Campus

 

Лого Интеркампус

Кратко представяне

“Интер Кампус” е дългосрочна социална програма, която се развива от 1997 г. под егидата на ФК “Интернационале” – Милано.

България и Бразилия са първите две държави, които стават част от проекта на семейство Морати от самото начало.

Благодарение на успешното развитие на програмата, която обединява 29 държави, и благодарение на сериозността и всеотдайността на около 200 местни сътрудници и възпитатели, повече от 10 000 деца в неравностойно социално положение от целия свят получават отново правото си да играят и да се забавляват чрез спорта.

До 2015 г. в България съществуват 5 центъра “Интер Кампус” –  гр. Баня, с. Врабево, с. Ново село, гр. Сапарева баня  и гр. Троян, с общо над 200 деца на възраст между 6 и 14 години.

От 2016 г. в България поради деинституционализацията на домовете за деца в с. Врабево и с. Ново село центровете “Интер Кампус” стават 3 – гр. Баня, гр. Троян като към него е интергриран и КСУ с.”Дълбок дол” и в гр. Дупница, с общо 110 деца на възраст между 6 и 13 години.

Вярата, че спортът допринася за хармонията в човешките отношения и насърчава балансирането на етническите, религиозните и културните различия, е основен мотор на програмата в България и ние продължаваме да работим активно по нейното разширяване.

Прочети повече за Inter Campus

In Brief

“Inter Campus” is a long-term social program which has been in operation since 1997 under the auspices of FC Internazionale Milan.

Bulgaria and Brazil were the first two countries to become part of the project of Moratti family. Thanks to the successful development of the program which brings together 29 countries and thanks to the seriosness and dedication of about 200 local staff and educators more than 10000 underprivileged children worldwide receive the right to play again and have fun through sport.

By 2015 there are 5 Inter Campus centers in Banya, Vrabevo, Novo Selo, Sapareva Banya and Troyan, with over 200 children aged between 6 and 14 years old.

From 2016 in Bulgaria, due to the deinstitutionalization of the orphanages in the villages of Vrabevo and Novo Selo, the centers “Inter Campus” become 3 – Banya, Troyan, as well as the DSS and the village of Dalbok Dol. in the town of Dupnitsa, with a total of 110 children aged between 6 and 13 years.

The belief that sport contributes to the harmony in human relations and promotes balancing of ethnic, religious and cultural differences is the main engine of the program in Bulgaria and we will continue to work actively on its expansion.

Read more about Inter Campus

Facebook: Inter Campus Bulgaria