“Интер Кампус” в България – октомври 2013 г.

Инициатива за работа с деца в неравностойно социално положение

pause

Inter-Kampus_BG

pause

          Второто посещение на италианската делегация на “Интер Кампус” през 2013 г. в България се състоя от 21.10.2013 г. до 25.10.2013 г. отново в гр. Троян. Италианските треньори провеждаха ежедневно своите занимания с помощта на българските им колеги, а последният ден беше посветен на заключителен турнир, в който децата от всички центрове на “Интер Кампус” в страната (Троян, Врабево, Сапарева баня, Баня, Ново село) имаха възможност да се опознаят и да споделят заедно футболната страст в черносини цветове.

          Посещението беше повод да бъде открит официално новият център на “Интер Кампус”, дома в с. Ново село с около 50 деца, много от тях с ментални и двигателни проблеми. В очакване на бъдещо развитие, още от самото начало в заниманията взеха участие около 20 деца благодарение на спортната и социалната компетентност на преподавателя по физическо възпитание, който отговаря за центъра.

          Освен това към италианския екип се присъедини един нов приятел на децата. Казва се Франческо Куатрин, който ще продължи да следи развитието на проекта в България. Екипът на Фондацията му желае успешна и ползотворна работа.

          На Кристиан Валерио, досегашен ръководител на проекта в България, бихме искали да благодарим за всеотдайността, подкрепата и професионализма в съвместната ни дейност, като му желаем  успех в бъдещите начинания.

          На всички деца и сътрудници в проекта “Интер Кампус” пожелаваме весели коледни и новогодишни празници!

pause

Inter-Kampus_BG

pause

          The second visit of the Italian Inter Campus delegation for 2013 year in Bulgaria took place from 21.10.2013 to 25.10.2013 in Troyan. The italian coaches conducted daily activities together with their bulgarian colleagues, and the last day was dedicated to the final tournament, where children of all Inter Campus centers in the country (Troyan, Vrabevo, Sapareva Bania, Bania, Novo Selo) had the opportunity to play and share together the football passion with black and blue colors.

          The visit was the occasion to be opened officially the new Inter Campus center in the village of Novo Selo with about 50 children, many of them with mental and motor problems. With hope of future development, at the very beginning about 20 children took part in the training thanks to the sports and social competence of the physical education teacher, Teodor, responsible of the new center.

          Moreover, a new friend of the children has joined the italian team. His name is Francesco Quattrin and he will continue to monitor the development of the project in Bulgaria. The Foundation team wishes him a successful and fruitful work.

          We would like to thank Christian Valerio, outgoing project manager in our country, for the dedication, support and professionalism during our collaboration and wish him success in his future initiatives.

           The Foundation team wishes to all the children and collaborators of the Inter Campus project a Merry Christmas and a Happy New Year!

pause

Inter-Kampus_BG

pause

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *